Общи условия

admin

Дефиниции

Потребител: Всяко лице, което ползва Сайта.
Съдържание: Текстове, изображения, видео материали, звукозаписи, софтуер и други обекти, авторски произведения, бази данни, и всякаква друга информация, представена на Сайта.
Услуга: Всяка предоставяна от Доставчика функционалност на Сайта.

Права и задължения на Доставчика

  • мДоставчикът се задължава да поддържа Сайта в непрекъсната работа, с изключение на случаи на форсмажорни обстоятелства.
  • Доставчикът има право да извършва профилактика на Сайта, за което може да го прекъсва за кратки периоди от време.
  • Доставчикът има право да променя съдържанието на Сайта, както и да добавя или премахва функционалности.
  • Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на сайтове, към които има препратки от Сайта.
  • Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, причинени от вируси или други злонамерени програми, получени при ползване на Сайта.

  Права и задължения на Потребителя

   • Потребителят има право да ползва Сайта за лични и нетърговски цели.
   • Потребителят е длъжен да ползва Сайта по начин, който не нарушава закона, обществения ред и добрите нрави.
   • Потребителят е длъжен да не разпространява чрез Сайта съдържание, което е порнографско, дискриминационно, омразно, или по друг начин нарушава правата на трети лица.
   • Потребителят е длъжен да не извършва действия, които могат да навредят на Сайта или на други потребители.

   Защита на личните данни

    Доставчикът се задължава да защитава личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

    Интелектуална собственост

     Съдържанието на Сайта е собственост на Доставчика и е защитено от закона за авторското право.

     Разрешаване на спорове

      Всички спорове, възникнали между Доставчика и Потребителя, ще се разрешават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

      Заключителни разпоредби

       Тези Общи условия са в сила от [дата] и могат да бъдат променяни от Доставчика без предизвестие.

       Приложимо право

        Тези Общи условия се подчиняват на българското законодателство.

        Допълнителни условия

         Доставчикът може да добавя допълнителни условия за ползване на отделни услуги, предлагани на Сайта.

         Съгласие

          С ползването на Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва.

          Виж всички актуални топ оферти

          X